Vanaf nu kan elke manager zich beter voorbereiden in minder tijd, zodat gesprekken beter verlopen en medewerkers vaker tevreden zijn.

Wie wil er nou niet meer klanten?

Wil je meer bedrijven als klant? Dan zou je moeten weten wat de nieuwste manier is van succesvolle B2B internet marketing en verkoop.

Je spendeert misschien veel geld aan SEO en Adwords om bezoekers op je website te krijgen. Maar levert dit te weinig klanten op? Of lukt het je uberhaupt niet om de aandacht te trekken?

Is er een aanpak die werkt! Die gaan we je laten zien tijdens een kosteloos seminar, speciaal voor bedrijven die B2B zakendoen in Nederland.

Lees hier meer info het seminar op 23 maart.

Je bent van harte welkom om te komen. Het is meer dan de moeite waard!

Datum & tijd: vrijdag 23 maart van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Tulip Inn Media Park, Koninginneweg 30, Hilversum
Kosten: €0 voor ondernemers en managers

Meld je aan voor dit seminar.​

Tot dan!

Met vriendelijk groeten,
Martijn Has en Ab Ekels
Success Consulting Nederland

Seminar agenda

23 mrt B2B Internet marketing en verkoop – introductie meer info
6 april Doelen en resultaatgericht werken – introductie meer info
6 april Succesvol in Koude acquisitie – WORKSHOP meer info
20 april Succesvol in Koude acquisitie – introductie meer info

Let op. Mochten deze data al bezet zijn…. kijk dan altijd bij Succes Consulting op hun site want ze doen dit vaak.

Loonkosten in de bouw, alles op een rij

voor jullie gelezen op Ondernemen met Personeel

loon salaris betalen bouw kosten werknemer personeel

Je betaalt je werknemers maandelijks het afgesproken loon. Daarnaast ben je nog een fors bedrag kwijt aan premies en bijdragen. Met welke loonkosten heb je als ondernemer in de bouwsector eigenlijk te maken en welke daarvan zijn verplicht? Een overzicht.

Personeel is voor de meeste bouwondernemers verreweg de grootste kostenpost. Per werknemer betaal je bovenop het bruto maandsalaris nog zo’n 25 tot 30 procent van dat salaris. Die extra kosten liggen voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan twee verplichte cao’s. Andere kosten hangen af van de individuele afspraken die je met je werknemers maakt.

Je kunt de loonkosten in vier categorieën indelen:

1. directe loonkosten
2. indirecte loonkosten
3. bedrijfstakeigen premies in de bouw
4. wettelijke premies en bijdragen

Hieronder gaan we in op elke categorie.

1. Directe loonkosten in de bouw

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de kosten die je voor je personeel moet maken. Deze kosten omvatten onder meer:

 • Loon
  Je bent verplicht je te houden aan de lonen die zijn vastgelegd in de cao Bouw & Infra. Aan bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten garantieloon betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je op dit garantieloon een verplichte toeslag geven. Voor UTA-werknemers (bijvoorbeeld werkvoorbereiders of planners) gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Uiteraard mag je als werkgever een hoger uurloon met je werknemers afspreken dan de cao voorschrijft.

Let op

De cao Bouw & Infra zou aflopen per 31 januari 2017. De cao-partijen hebben echter besloten de looptijd te verlengen tot 31 januari 2018.

 • Individueel budget
  Per 1 januari 2016 heeft elke werknemer in de bouw recht op een zogenoemd ‘individueel budget’. In dit individuele budget zitten vakantiedagen, atv-dagen, kort-verzuimdagen en het duurzame-inzetbaarheidsbudget. De cao verplicht je tot een werkgeversbijdrage  aan het individuele budget.
 • Vakantietoeslag. Je werknemers hebben volgens de cao recht op een vakantietoeslag van 8% van het salaris. De toeslag voor bouwplaatswerknemers moet je eens per maand (of 4 weken) storten in het Tijdspaarfonds. In de maand mei keert dit fonds het opgebouwde tegoed uit aan de werknemer. UTA-werknemers mogen deelnemen aan het Tijdspaarfonds, maar het is niet verplicht. Zij kunnen ook kiezen voor maandelijkse uitbetaling van de vakantietoeslag, als onderdeel van het individuele budget.

Let op

Je mag als werkgever de vakantietoeslag voor UTA-werknemers in één keer uitkeren, bijvoorbeeld in mei. Wil een werknemer de toeslag toch maandelijks ontvangen, dan ben je verplicht dit verzoek in te willigen.

 • Bijdrage levensloopregeling
  Werknemers mogen (onder bepaalde voorwaarden) nog doorsparen voor de levensloopregeling tot 2021. Werknemers die doorsparen, hebben recht op een werkgeversbijdrage van 1,5% van het loon, te betalen in januari.

  Whitepaper personeelskosten

   

  Krijg grip op de kosten van personeel. Lees het gratis whitepaper met daarin:

  • De waarde van personeel
  • Alle personeelskosten op een rij
  • 5 manieren om te besparen
  • Tips van ondernemers

  Download whitepaper

2. Indirecte loonkosten in de bouw

Indirecte loonkosten zijn variabele kosten die afhangen van de situatie van individuele werknemers. Denk aan:

Een deel van deze indirecte loonkosten staat in de cao beschreven. Voor reis- en verblijfkosten of vergoedingen voor werkkleding en gereedschap gelden bijvoorbeeld standaardbedragen. Je bent daarentegen vrij in het maken van afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden of het afsluiten van verzekeringen. De cao zegt daar niets over.

3. Bedrijfstakeigen premies in de bouw

Als werkgever in de bouw ben je verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Dit betekent dat je voor je personeel de volgende premies moet afdragen:

 • premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • premie aanvullingsregeling Bouwbedrijf
 • premie arbeidsongeschiktheidspensioen

Behalve met de cao Bouw & Infra heb je als bouwondernemer ook te maken met de cao Bedrijfstakeigen regelingen Bouw & Infra. Deze cao beschrijft de bedrijfstakeigen regelingen die voor de bouwnijverheid zijn afgesproken. Voor deze regelingen betaal je als werkgever verplichte premies die in fondsen worden gestort. Het gaat om:

 • premie Aanvullingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds is onder meer bedoeld om werknemers met een UWV-uitkering te ondersteunen en re-integratie van zieke werknemers te stimuleren.
 • premie Opleidings-en ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds financiert uiteenlopende opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in de bouwnijverheid.

Tot slot betaal je ook nog:

4. Wettelijke premies en bijdragen

Als werkgever draag je verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorgverzekeringswet)

Let op

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst je hiervoor aansprakelijk stellen . Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en een zogenaamde g-rekening.

Tip

Dit voorbeeld zet alle loonkosten voor bouwplaatspersoneel op een rij. Ook kun je deze rekenmodule gebruiken om een indruk te krijgen van de loonkosten van je personeel.

Personeelsbeoordeling: stimuleren prestaties kun je beter niet combineren met gesprek over salaris

voor jullie gelezen op personeelsnet.nl

Hoewel er veel tijd en werk gaat zitten in de jaarlijkse ronde personeelsbeoordelingen, lijken ze het doel te missen om werknemers beter te laten presteren. Het stimuleren van prestaties én communiceren over beloningsbeslissingen in één gesprek, vormen niet altijd een goede combinatie. Haal het beoordelen van medewerkers en het stimuleren van prestaties daarom uit elkaar.

Dat zijn uitkomsten van een nieuw onderzoek onder professionals door adviesbureau Korn Ferry. Jaarlijkse personeelsbeoordelingen zijn nog steeds gangbaar in het bedrijfsleven; van de meer dan 500 ondervraagde professionals, zegt driekwart dat hun manager jaarlijks een beoordelingsgesprek met ze voert.

Er is de laatste tijd veel te doen over beoordelingen. Toch blijkt het nog heel goed mogelijk om ook met de ‘traditionele’ beoordelingscyclus op een moderne manier prestaties te bevorderen en medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

Beter presteren na beoordelingsgesprek
Het management voert beoordelingsgesprekken om beslissingen over beloning en bevordering te bespreken met de medewerker. Dat gebeurt door eerst een oordeel te vellen over de geleverde werkprestaties, om dat vervolgens met de medewerker te bespreken.

Maar, ruim vier op de tien professionals vindt de jaarlijkse beoordeling niet effectief voor het verbeteren van hun professionele prestaties. Een zelfde deel zegt dat de personeelsbeoordeling helemaal geen impact heeft, of gewoon niet helpt om te begrijpen wat ze beter of anders moeten doen. De meerderheid van 58 procent begrijpt na de personeelsbeoordeling overigens wél hoe ze beter kunnen presteren.

Teleurstellend en pijnlijk
Het is natuurlijk nooit leuk om in een beoordelingsgesprek de kritiek van je manager aan te horen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de 36 procent van de professionals het beoordelingsgesprek omschrijft als ‘teleurstellend’ en nog eens 12 procent als ‘pijnlijk’. Maar een kwart van de professionals vindt het beoordelingsgesprek juist ‘inspirerend’ en 27 procent ook nog eens ‘nuttig’.

Hoewel een kleine meerderheid overwegend positief is, lijkt het toch beter om medewerkers vaker per jaar duidelijke feedback te geven over hun functioneren. Want zo kunnen ze gedurende het jaar al werken aan verbetering, adviseert Korn Ferry. Het is in de praktijk gewoon lastig om met een éénmalige jaarlijkse bijeenkomt zowel de prestaties te beoordelen als die te helpen verbeteren.

Prestatieverbetering en beoordeling uit elkaar halen
Uit het onderzoek blijkt dat er veel tijd gaat zitten in het voeren en voorbereiden van beoordelingsgesprekken, zowel van managers als medewerkers. Het is daarom nuttiger als managers geregeld kortere gesprekken voeren met hun medewerkers over geleverde prestaties.

Dat blijkt effectiever om prestaties te stimuleren dan in een gesprek waarin ook (mogelijk negatieve) beslissingen over beloning en bevordering worden gecombineerd. Dit sluit ook goed aan op de ‘traditionele’ cyclus van functioneringsgesprekken en beoordelingen: informeel uitwisselen van prestaties en leerwensen in meerdere functioneringsgesprekken en een officiële beoordeling wanneer rechtspositionele beslissingen worden genomen.

NOTE:
Ik ben blij met dit artikel en het onderzoek.

Het geeft goed aan dat het bij personeelsgesprekken niet gaat om Òf beoordelingen, òf feedbackgesprekken òf, òf, … maar meestal om een handige combinatie van én, én, én. 

Als je dat een beetje slim inricht vergt dat minder tijd van de leidinggevenden en zorgt voor betere resultaten

Benodigd dossier voor ontslag bij disfunctioneren

Gastblog door: Mr. Roland A. de Graauw jurist arbeidsrecht

vervolgartikel op blog https://www.drielingh.nl/Personeelsgesprek/?p=610#sthash.UW1kxTZ1.dpbs

Alleen als adequaat ‘ontslagdossier’ is gevormd, kan gedwongen ontslag wegens disfunctioneren bereikt worden bij de kantonrechter. Wat wordt volgens de wet van de werkgever verlangd?

Onder disfunctioneren valt elke vorm van kritiek op de wijze waarop de werknemer zijn werk verricht. Dit kan zien op kwaliteit van het werk, houding naar collega’s en klanten, afspraken nakomen, het maken van fouten, etc. Dit alles valt onder de wettelijke ontslaggrond van artikel 7:669 lid 3 sub d BW, dat luidt:

Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:

 1. de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;

Uit deze wettekst kunnen we de volgende elementen en verplichtingen voor de werkgever abstraheren:

 1. Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid: De werkgever moet aannemelijk maken dat het werk niet goed uitgevoerd wordt en dat geen sprake is van een beperkte of eenmalige onvolkomenheid. De werkgever kan e-mails of gespreksverslagen overleggen waarin de kritiekpunten onderbouwd worden. Als de werknemer bijvoorbeeld veel fouten maakt, dan is belangrijk om dossier te vormen rond de momenten dat deze fouten gemaakt worden, door deze schriftelijk te benoemen.
 2. Anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken: De ongeschiktheid, c.q. het disfunctioneren, mag geen verband houden met ziekte of (medische) beperking. Is dit wel (deels) het geval, dan kan in overleg naar passende oplossingen gezocht worden. De werkgever legt dit vast in een verslag van afspraken.
 3. Mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld: Als de werkgever meent dat de werknemer het niet goed doet, behoort een gesprek met de werknemer ingepland te worden. Daarin wordt zo duidelijk en concreet mogelijk aangegeven wat de kritiek is en wat het plan van aanpak is. Dit wordt vastgelegd in een gespreksverslag, dan wel functioneringsverslag.
 4. Hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren: Dit is de wettelijke verankering van het ‘verbetertraject’. Hier is in de praktijk veel om te doen en dit is het element waar werkgevers vaak de mist in gaan. Een werkgever dient er rekening mee te houden dat meestal enige maanden intensief met de werknemer gewerkt moet worden aan verbetering. Daarbij vindt regelmatige tussentijdse evaluatie plaats: Wat gaat beter en wat nog niet? Er mag niet te snel tot beëindiging geconcludeerd worden, voordat de werknemer een eerlijke kans op verbetering heeft gekregen.

De werkgever doet er goed aan dossier te vormen van het verbetertraject met daarin tenminste begindatum, verbeterpunten, plan van aanpak, gespreksverslagen van het verloop en de (eind)beoordelingen. Als het verbetertraject niet goed doorlopen wordt, moet dit telkens aangegeven en schriftelijk bevestigd worden met vermelding wat beter moet en hoe dat volgens werkgever zou kunnen.

 1. De ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer: De werkgever moet de juiste werkplek en faciliteiten bieden om goed te kunnen functioneren. Als de werknemer cursussen of coaching nodig heeft om op het gewenste niveau te kunnen werken, dan mag daarbij ook medewerking van werkgever verlangd worden. Heeft de werknemer daar geen behoefte aan terwijl het wel aangeboden is, dan wordt ook dit vastgelegd in het dossier.

Zijn al deze stappen doorlopen en is hiermee een ontslagdossier bij disfunctioneren gevormd? Dan is gebruikelijk dat de werknemer eerst een vaststellingsovereenkomst aangeboden wordt. Daarmee kan op de meest prettige manier een beëindiging bereikt worden. Wil de werknemer niet meewerken? Dan kan een procedure bij de kantonrechter volgen voor gedwongen ontslag. De rechter zal dan het ontslagdossier streng toetsen.

Bescherming klantgegevens: dit moet je weten over de nieuwe verordening AVG

Voor jullie gelezen op de Ondernemer.nl

02-03-2018 Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je in dit overzichtelijke artikel.

Afgelopen zomer was het een paar keer raak: door een lek in de website van kredietverstrekker AutoCash waren van ruim 20.000 autokopers de privégegevens te zien, waaronder hun maandsalarissen, woonlasten en zelfs  alimentatieverplichtingen. Ook 52 leasemaatschappijen hadden lekken, ditmaal met namen, adressen, leasecontracten en zelfs bekeuringen van leaserijders.

Soms wordt zo’n lek tijdig ontdekt, maar vaak liggen persoonsgegevens zomaar op straat. In de media gaat het meestal om lekken bij grote organisaties, met veel negatieve publiciteit tot gevolg.

Persoonsgegevens

Maar het beschermen van persoonsgegevens is al lang niet meer voorbehouden aan multinationals; iedere ondernemer die op welke wijze ook gegevens van zijn klanten opslaat, is daarvoor verantwoordelijk.

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands heet dat: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik, met name jonge en kwetsbare mensen.

De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het mag dan vaak geen opzet zijn, of zelfs geen directe eigen fout, maar als je gevoelige, persoonlijke data morst, ben je als beheerder daarvan toch verantwoordelijk.

Hoe kunnen datalekken ontstaan?

 • Door menselijke of technische fouten kun je persoonsgegevens kwijtraken, vernietigen of per ongeluk openbaar maken.
 • Je organisatie kan gehackt worden waardoor gevoelige informatie in handen valt van (vaak kwaadwillende) derden.
 • Virussen, malware en ransomware die je computernetwerk binnendringen, doordat bijvoorbeeld een medewerker een geïnfecteerde e-mailbijlage opent.  Ransomware als WannaCry en Petya gooiden wereldwijd computers op slot om ze pas weer vrij te geven nadat de eigenaar ‘losgeld’ had betaald.

Waarom klantgegevens beschermen?

 • Morele plicht naar je klanten toe
 • Een lek of hack is slecht voor je reputatie
 • Klanten zijn steeds huiveriger om data te delen (en die heb je toch nodig)
 • De straffen zijn hoog

1. AVG geldt niet voor kleine ondernemingen? of toch wel?

Weliswaar worden er wat concessies gedaan voor het mkb, in principe geldt de AVG toch echt voor alle organisaties die persoonlijke data verwerken. De impact van de AVG op jouw onderneming hangt volgens time.lex af van de manier waarop data worden verwerkt, en niet van het aantal datarecords of de grootte van de organisatie. Het kantoor beveelt aan ervan uit te gaan dat de verordening geldt voor ‘iedere onderneming die met een commercieel belang identificeerbare persoonlijke gegevens verwerkt’.

2. Onze onderneming versleutelt data, dus we voldoen aan de AVG

Het versleutelen van data, oftewel data-encryptie, is een prima begin maar eigenlijk niet meer dan een eerste vereiste. Extra maatregelen zijn vrijwel altijd onmisbaar. Ondernemingen moeten meer doen om persoonlijke data te beschermen, zoals tweestapsverificatie en het permanent verwijderen van data die niet meer worden gebruikt.

3. Wij bewaren data in de cloud, dus zijn de cloudprovider en securityprovider verantwoordelijkheid voor databeveiliging

Weer zo’n misverstand. De AVG is niet alleen van toepassing op bedrijven die data opslaan, maar ook op de ondernemingen die deze data verwerken. Dus ook als een ondernemer gegevens opslaat bij externe providers, valt hij zelf onder de AVG (zie ook: outsourcing).

110 miljoen boete

Partijen die met persoonsgegevens werken, merkten al eerder wat de risico’s zijn. Denk maar aan de boete van 110 miljoen euro die Facebook in mei door de Europese Commissie kreeg opgelegd omdat het gebruikersgegevens stiekem koppelde aan die van dochterbedrijf WhatsAppp.

Maar als op 25 mei de AVG in werking treedt, kunnen organisaties echt niet langer om de noodzaak voor robuuste praktijkregels heen, want dan gaan de boetes nog veel hoger uitvallen.

Gemiddeld kunnen bedrijven 20 miljoen euro per overtreding tegemoet zien of 4 procent van de mondiale omzet (afhankelijk van welke van de twee hoger is).

Ruïneren

De BBC vroeg in een artikel in juli: ‘Kunnen de nieuwe datawetten jouw bedrijf ruïneren?’ De Britse omroep stelde dat veel organisaties, ondanks de enorme boetes, niet klaar zijn voor de nieuwe regelgeving.

In het stuk waarschuwt KPMG’s Mark Thompson: ‘Veel bedrijven hebben geen idee wat ze moeten doen en draaien om de hete brij heen. Er is momenteel veel verkeerde informatie en paniek, maar als bedrijven hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen op bestuursniveau, dan gaan ze falen. Dit zal ieder bedrijfsonderdeel raken.’

Megabedrijven als Facebook kunnen daar tussen nu en 25 mei teams van juridische en privacy-experts op loslaten. Toch moet en kan ook de gemiddelde mkb’er zich voorbereiden.

Wat kun je zelf doen?

 • Veel gevaren rond persoonlijke data kunnen vrij eenvoudig worden vermeden. De DDMA, de brancheorganisatie voor data-driven marketing, geeft een paar handige tips:
 • Laat medewerkers zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan op hun lokale harde schijven. En zorg ervoor dat zij bestanden met persoonsgegevens (of kopieën daarvan) na afloop van een project verwijderen van lokale apparatuur en externe gegevensdragers, zoals usb-sticks.
 • Als je oude hardware vernietigt of verkoopt, zorg er dan voor dat de persoonsgegevens daarop onleesbaar zijn gemaakt of zijn overschreven. Het is niet genoeg om bestanden alleen te verwijderen, kwaadwillenden kunnen die altijd terugvinden op de harde schijf.
 • Als je medewerkers software kunnen downloaden en installeren op bedrijfsapparatuur, zorg er dan voor dat ze dat niet kunnen doen op apparaten die toegang hebben tot persoonsgegevens.
 • Als je bezoekers toegang geeft tot een (draadloos) gastennetwerk, beveilig dat dan met een wachtwoord of WPA/WPA2 (Wifi Protected Acces)-encryptie. Creëer een afzonderlijk draadloos gastennetwerk en scherm dat af van andere apparaten in je netwerk en/of het hoofdnetwerk van de router.
 • Gebruik extranet of een sftp-server (een veilige manier voor het versturen van bestanden van je computer naar de server) wanneer je bestanden met persoonsgegevens deelt. Verstuur ze niet als excel in een mail. Als je organisatie toch zulke bestanden uitwisselt per e-mail of fysieke gegevensdragers dan raadt de Autoriteit Persoonsgegevens aan om ze goed te versleutelen.
 • Als je medewerkers ‘op afstand’ mogen inloggen op bedrijfsnetwerken, bijvoorbeeld vanuit huis of een vanaf een publiek netwerk, dan moeten zij daarbij extra voorzichtig zijn want zulke netwerken zijn gevoeliger voor ‘inbraak’. Vermijd waar mogelijk openbare netwerken en/of gebruik een beveiligde verbinding, zoals VPN.

Experts inschakelen?

Ondernemers zullen het liefst zelf een probleem oplossen voordat ze naar een (dure) expert stappen. Maar dat is niet altijd een optie als het om ingewikkelde technologische vraagstukken als data-encryptie draait. Er zijn tal van firma’s die daarbij kunnen helpen.

Eigen stoep schoonhouden

Let vooral ook op datastromen binnen de eigen organisatie. Wat voor data heb je in huis? Wat deel je daarvan met andere bedrijven? Waar zijn die bedrijven gevestigd; in Nederland, Europa, elders? Overal gelden andere wetten en regels qua dataopslag en privacy. Je mag de gegevens van Europese burgers niet zomaar delen met andere landen. Heb je je klanten verteld wat er met hun data gebeurt? Wees daarover transparant.

Outsourcing

Veel bedrijven besteden allerlei diensten uit. Outsourcing dus. Logisch, je hebt niet alle kennis in huis. Neem bijvoorbeeld marketing. Daar gebruiken organisaties vaak Mailchimp voor. Maar, zeggen Tomas Salfischberger (Relay42) en Kors Monster (ICTRecht) op de site van reclamevakblad adformatie.nl: ‘Mailchimp maakt weer gebruik van een infrastructuur en apparatuur buiten de eigen organisatie. Hier heb je als corporate organisatie geen grip op, maar je bent er wel verantwoordelijk voor.’

Ze waarschuwen dat de hele keten vanaf 25 mei transparant moet zijn en de opdrachtgever moet weten welke afspraken er met welke partijen zijn. ‘Ook moeten klanten een seintje krijgen als er nieuwe partijen worden ingeschakeld. Dit vormt alles bij elkaar een flinke administratieve klus.’

Privacy-toetsing

Wanneer je als toeleverancier vaak met grote corporaties werkt dan kun je soms een ‘privacy impact assessment’ (PIA) verwachten. Met deze tool worden de privacyrisico’s van een project bepaald. Een PIA helpt de kansen verkleinen dat de persoonsgegevens van een individu worden misbruikt, en om processen rond zulke data efficiënter te maken. Opdrachtgevers gebruiken een PIA om te bepalen of ze met jou als organisatie willen samenwerken. Goed dus om van te voren te weten of je deze toets doorstaat, bijvoorbeeld door je systemen door te lichten met je technologiepartners.

Meldplicht

Als het ondanks al je inspanningen om data af te schermen toch een keer fout gaat, en er persoonsgegevens op straat liggen, dan ben je al sinds 1 januari 2016 verplicht dit te rapporteren. Volgens de Meldplicht Datalekken moet je zo’n incident binnen 72 uur melden, anders kunnen boetes het gevolg zijn. De DDMA heeft een handleiding opgesteld met daarin 3 stappen en 5 tips om op correcte wijze een lek te melden.

Fair Data

Door alle horrorverhalen over gelekte gegevens, worden consumenten steeds banger om data met je te delen. Ze willen weten hoe je met hun gegevens omgaat en wie de data beheren.

Om het vertrouwen wat te herstellen introduceerde de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie voor marktonderzoek en digital analytics, dit jaar het Fair Data-keurmerk. Daardoor moeten mensen in een oogopslag zien welke organisaties eerlijk omspringen met consumentendata. Bedrijven die meedoen aan het keurmerk zijn volgens de MOA behoorlijk toekomstbestendig. Ze moeten zich dan wel aan tien regels houden die aansluiten op andere standaarden, zoals ISO’s en databescherming-wetgeving.

Het goede voorbeeld: EZ

Economische Zaken houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het ministerie. Het centrale meldingenregister moet helemaal AVG-proof worden gemaakt. EZ zegt hiervoor een handige tool te hebben.

In het register staan alle processen rond het verwerken van persoonsgegevens binnen het ministerie. Het kan gaan om een subsidie- of belastingadministratie, of om cameratoezicht; allemaal gevallen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen, bewaard of verspreid. Het register is openbaar en elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor ze zijn verzameld, wat ermee wordt gedaan en wie verantwoordelijk is voor de verwerking. Vijf departementen gebruiken het register al (EZ, Fin, BZ, AZ en BZK).

Elk nadeel heb zijn voordeel…

De nieuwe regelgeving mag dan investeringen en de dreiging van hoge boetes meebrengen, er valt ook een positieve draai aan te geven. Behalve dat het voor iedere burger cruciaal is dat er secuur en ethisch met persoonsgegevens wordt omgegaan, kan het bedrijven ook voordelen opleveren.

De Britse toezichthouder op gegevensbescherming, de Information Commissioner’s Office (ICO) stelt: ‘De nieuwe wet betekent hogere boetes voor als je het fout doet, maar kijk vooral ook naar de bedrijfsvoordelen voor wie databescherming goed doet. Het biedt een uitgelezen kans aan organisaties om zich te profileren op basis van hoe zij de privacy van individuen respecteren. Daarmee kunnen zij concurrentievoordeel behalen.

Er is nog veel meer informatie op de site van deOndernemer te vinden

Nieuwe wet geboorteverlof: verlofrechten partners op een rijtje

Voor jullie gelezen op Personeelsnet.nl

De wetgeving voor verlof rondom de geboorte van een baby gaat op de schop, waardoor de partner en de moeder meer dagen vrij krijgen. Ook voor de periode vlak na de geboorte, komen nieuwe verlofregelingen. Werkgevers draaien op voor de kosten, omdat zij langer loon gaan doorbetalen tijdens verlof en hogere premies moeten afdragen.

Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot 16 maart 2018 kan/kon via internet commentaar worden geleverd op het wetsvoorstel, waarna deze aan het parlement wordt voorgelegd. De invoeringsdatum is nog onbekend.

Partners krijgen meer verlof
Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

De nieuwe wet biedt nog meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

Nieuwe verlofrechten partner op een rijtje
Omdat de periode waarbinnen het verlof kan worden opgenomen is verruimd tot 6 maanden na de dag van bevalling, voldoet de term kraamverlof niet meer, omdat dit gaat over de periode direct na de bevalling. De regering heeft daarom gekozen voor de term geboorteverlof, waarmee duidelijk wordt dat het verlof genoten kan worden naar aanleiding van de geboorte van een kind.

De eerste periode met loondoorbetalingsverplichting wordt aangeduid als geboorteverlof, de periode met een uitkering van het UWV als aanvullend geboorteverlof. Per saldo hebben partners na de geboorte van het kind de volgende verlofrechten:

 • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling
 • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen 4 weken na de geboorte.
 • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte.
 • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de 8e verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

Spitsuur van het leven
Minister Wouter Koolmees: “Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles. Je zit meteen in het spitsuur van het leven. En dan is het natuurlijk goed om met elkaar extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij.”

Volgens de minister beleven moeder, partner en kind hierdoor een betere start. “De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt. Je doet het dan echt samen, de moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het volgens onderzoeken een goed begin van de band tussen de ouders en het kind.’’

Kosten geboorteverlof voor werkgevers
Werkgevers betalen momenteel 2 dagen kraamverlof. Dit verlof wordt met 3 dagen uitgebreid. Het gemiddeld aantal verwachte geboorten tussen 2019 en 2022 ligt op 176.000 per jaar. Voor ruim 70% van de geboorten geldt dat de moeder een partner heeft die werkzaam is als werknemer. Omdat het loon tijdens de drie dagen extra verlof volledig wordt doorbetaald, leidt dit tot extra loonkosten voor werkgevers van € 54 miljoen.

De financiering van de lasten voor de geboorteverlofuitkeringen vindt plaats door het heffen van een hogere premie voor het arbeidsongeschikheidsfonds (Aof). Maar volgens de minister staan daar verschillende (fiscale) lastenverlichtingen voor bedrijven tegenover.

Aanvullend geboorteverlof betaald door UWV
Het wetsvoorstel beoogt een veel verdergaande verruiming van het verlof, namelijk van de huidige 2 dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend 5 maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Voor het aanvullend verlof bestaat in principe recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken.

Ook adoptie- en pleegverlof ruimer
Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt in de nieuwe wet ook uitgebreid tot 6 weken. Net als bij de geboorte van een kind geldt bij adoptie immers dat beide ouders in staat moeten worden gesteld om enige tijd thuis te kunnen zijn met het (pleeg- of adoptie)kind om er een band mee op te bouwen en om deel te nemen aan de dagelijkse zorg voor het kind.

Net als de periode waarin het verlof kan worden opgenomen, blijft ook de hoogte van de uitkering ongewijzigd, namelijk 100% van het dagloon tot maximaal het maximum dagloon. Dit komt overeen met de hoogte van de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

13 zaken die je als werkgever moet weten over het slapend dienstverband

Voor jullie gelezen bij SuzanneMeijers

Mijn meest gelezen blog gaat over slapende dienstverbanden. En dat blog wordt vooral gelezen door werknemers.

Maar als werkgever zijn er ook zaken die handig zijn om te weten over dit onderwerp.

Dus in dit blog kort en bondig op een rij: 13 Q&A’s over het slapend houden van een dienstverband.

Even kort: wat is ook alweer een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een halfjaar daarna mag je als werkgever het dienstverband in principe opzeggen. Je zult dan via UWV toestemming moeten vragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

En betaal je dan een transitievergoeding?

Omdat je een transitievergoeding verschuldigd bent op het moment dat je opzegt, laat je als werkgever het dienstverband over het algemeen slapend.

13 Q&A’s over het slapend houden van een dienstverband

Hier gaan we:

1. Moet je loon doorbetalen?
Tijdens een slapend dienstverband ben je geen loon verschuldigd.

2. Betaal je niet genoten vakantiedagen uit?
Je bent niet verplicht de niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Sterker nog, er is geen einde aan het dienstverband. Je mág dus strikt genomen niet eens de wettelijk opgebouwde vakantiedagen uitbetalen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag je wel uitbetalen. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet zomaar als er medische belemmeringen zijn om met vakantie te gaan.

3. Kan je werkgever zijn functie opeisen?
Zolang het dienstverband slapend is, staat je werknemer op de loonlijst. Dat betekent dus dat je werknemer elk moment weer op de stoep kan staan om zijn werkzaamheden te verrichten. Dat kan natuurlijk alleen als hij daadwerkelijk arbeidsgeschikt is voor zijn functie.

4. Blijf je verantwoordelijk voor de re-integratie?
Over het algemeen niet, maar in sommige gevallen kan dat anders zijn.

5. Is het slapend houden van het dienstverband oneerlijk?
Nee. Het behoort tot de beleidsvrijheid van een werkgever om een werknemer te ontslaan of niet. Er is geen wettelijke verplichting om het één of het ander te doen. Volgens de jurisprudentie van dit moment is het slapend laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst om op die manier te ontkomen aan het betalen van de transitievergoeding niet ongeoorloofd en niet strijdig met goed werkgeverschap.

6. Kan je werknemer zelf een ontbindingsverzoek indienen?
Ja. Maar tot op heden handel je volgens de rechtspraak hooguit onfatsoenlijk, maar niet ernstig verwijtbaar. En dus ben je geen transitievergoeding of billijke vergoeding verschuldigd.

7. Moet je een jubileumgratificatie uitbetalen?
Volgens de rechtbank Limburg was dat bij een 40-jarig dienstverband niet het geval. Dit omdat de genoten IVA-uitkering niet onder het begrip jaarinkomen in de zin van de betreffende cao viel. Maar wat doe je met een kerstpakket? Het wordt wellicht wel gewaardeerd als je die door blijft sturen.

8. Hoe zit het nou met dat wetsvoorstel over slapende dienstverbanden?
De Minister streeft ernaar per 1 januari 2020 een Wet te laten aannemen waarin staat dat je als werkgever wordt gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding, zodat het niet langer noodzakelijk is om een dienstverband slapend te houden.

9. Tot hoe ver gaat de compensatie terug?
Als het wetsvoorstel Wet wordt, kun je als werkgever die na 1 juli 2015 de transitievergoeding betaald heeft, aanspraak maken op de compensatie. Dat is ongeacht hoe lang geleden je de transitievergoeding betaalde. Maar alleen als je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan.

10. Over welke periode geldt die compensatie?
Let op dat je alleen in aanmerking kunt komen voor een compensatie van de transitievergoeding berekend tot het moment dat je werknemer 104 weken ziek was. Dus als je je werknemer langer in dienst houdt, draai je zelf op voor de transitievergoeding die telt na de 104 weken ziekte periode.

11. Sloot je al een vaststellingsovereenkomst of ben je dat van plan?
Denk dan aan de inhoud. De compensatie zal alleen gelden voor het ontslag van zieke werknemers. Kies dus voor de grondslag van ontslag na twee jaar ziekte en niet voor een verschil van inzicht of bedrijfseconomische noodzaak. Gewoon om discussie te voorkomen.

12. Wanneer wordt er meer duidelijk?
Op dit moment wordt in samenspraak met UWV een ministeriële regeling uitgewerkt. Medio maart 2018 wordt verwacht dat er iets gezegd kan worden over de hoogte van de uitvoeringskosten van UWV en de inhoud van de regeling.

13. Dus raad ik aan om nu en masse vaststellingsovereenkomsten te sluiten?
Nee, niet direct. Het is afhankelijk per situatie. Belangrijker nog: het voorstel is nog geen wet. Maak zelf een (kosten-baten)afweging, met name ook ten aanzien van punt 10.

En nu?

Ik houd het in de gaten. Elke keer als er nieuws is op dit gebied, werk ik dit blog bij. Heb je vragen, stel ze gerust hieronder of via het contactformulier.

Meer weten over hoe je omgaat met je zieke werknemer? Download mijn gratis E-book.

Moeders willen meer tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken

Voor jullie gelezen op OverhetNieuweWerken.nl

Ambitieuze moeders zijn de ondernemende werknemers bij uitstek. Zij willen hun werk beter in hun leven kunnen inpassen en zijn gemotiveerd om daar veel voor te doen (en te laten). Maar dan moet de werkgever daar hen wel de ruimte voor geven.

Moeders willen hun vak uitoefenen maar dan wel plaats- en tijdonafhankelijk. En daar zijn werkgevers nog steeds niet altijd klaar voor. “Moeders zijn ervaren arbeidskrachten, waarmee u de lastig te vervullen vacatures kunt invullen. Als je hen maar beloont op het resultaat dat ze afleveren, en niet op de uren dat ze thuis of op kantoor aan het werk zijn”, stelt Vivienne Westerhoud van van 9tot3.nl.

“Het resultaat mag veel meer dan voorheen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer zijn. Ik denk dat moeders daarin een voortrekkersrol kunnen spelen.

Tijd- en plaats onafhankelijk

Westerhoud voerde tien jaar geleden ook al lobby om de arbeidsparticipatie van moeders te vergroten in Den Haag. Zij sprak zich ook in de media uit over de wens van moeders om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Op dit moment heeft iets meer dan 60 procent van de vrouwen betaald werk, tegen ruim 70 procent van de mannen. Per saldo realiseren de vrouwen echter ‘slechts’ 38 procent van alle uren, en mannen 62 procent. Westerhoud: “Daar zit dan ook nog heel wat ‘onbenut arbeidspotentieel’, zoals het CBS het noemt.”

Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken heeft al voor veel flexibele banen gezorgd en bracht de afgelopen jaren de arbeidsparticipatie van vrouwen naar hoogtes die we hiervoor nog nooit gekend hebben. Maar bedrijven kunnen volgens Westerhoud nog meer doen om deze hoogopgeleide dames aan zich te binden “Er is echt veel verbeterd, doordat veel meer werkgevers flexibel durven kijken naar werk”, schrijft ze in haar blog op de site van 9tot3.nl.

“Maar er is meer nodig, voordat het arbeidstekort onze economie gaat aantasten. Want juist nu mag tijd- en plaatsonafhankelijk werken grootschaliger worden ingezet, zodat nog meer mensen toegang krijgen tot werk.’

Ondernemend werknemerschap

Bedrijven die nu een extra stap zetten in flexibiliteit, krijgen een enorme voorsprong in de strijd om goed personeel, stelt ze. “Ik denk dat het tijd is om andere kaders af te spreken over werk. Er zijn bij veel bedrijven al grote stappen gezet naar meer flexibiliteit. Maar dat kan alleen op grote schaal goed werken als ‘ondernemend werknemerschap’ de norm wordt.

Ze noemt een goed voorbeeld hiervan. Een technische start-up in Amsterdam wist een clubje programmeurs van wereldniveau aan zich te binden. Niet alleen door hen goed te betalen, maar zeker ook door hen als ‘ondernemers’ te behandelen. Westerhoud: “Doelen worden samen vastgesteld en samen behaald. Iedereen is net zo verantwoordelijk als de ‘baas’. Hoe laat en waar iemand werkt is irrelevant. Het resultaat? Ze gaan als een speer.”

Westerhoud roept moeders die meer flexibel willen werken op in actie te komen. “Laten we samen als een stem van ons laten horen. Het is nu de tijd om grote veranderingen door te voeren. Er zijn meer banen dan goede kandidaten.”

Lees haar oproep en blog op 9tot3.nl.

Vivienne-Westerhoud

Vivienne Westerhoud, foto: 9tot3.nl.